• 1958 Sports 
   
  1958 Varsity Baseball
   
  1958 varsity baseball  
   

  1958 Varsity Basketball
   
  1958 varsity basketball team
   

   1958 Varsity Football
   
  1958 varsity football team  
   

   1958 Track
  1958 track team
   

  1958 Swimming & Tennis
   
  1958 swimming and track teams  
   

   1958 Varsity Wrestling
   
  1958 varsity wrestling